Listy do parafian

Drugi List do Parafian - 01.12.2015 r.

Swarożyn, 01.12.2015 r.

 

1.   Rok 2016  czasem łaski  dla ludzi wiary – 1050 rocznica Chrztu Polski oraz Nadzwyczajny Jubileusz  Miłosierdzia

    Moi Drodzy Parafianie, po raz drugi drogą listowną  chcę zagościć w  sercu każdej osoby tworzącej wspólnotę parafialną pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli w Swarożynie. Chcę zapewnić Was o mojej modlitwie każdego dnia i o mojej odpowiedzialności  za każdego i każdą z Was przed Bogiem.

      Rok 2016  jest dla nas  ludzi wiary szczególnym czasem łaski, gdyż w jego trakcie  dziękować będziemy Bogu  za dar wiary  otrzymany przez naszych przodków / chrzest Polski 966 /. Ten rok przyniesie nam także  Światowe Dni Młodzieży  w Krakowie, podczas których, wraz z tysiącami młodych ludzi z całego świata, do Polski przybędzie Ojciec Święty Franciszek. Będzie to także czas  Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, który  trwać będzie od 8.12.2015 roku do 20.11.2016 roku. Ten  czas  ma być dla wszystkich wierzących prawdziwym momentem spotkania z miłosierdziem Boga. Jako  kapłani  dołożymy wszelkich starań, aby Jubileusz był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne.

 

2.   Chrzest  znakiem tożsamości  osobistej, rodzinnej, narodowej i europejskiej / wspólnoty narodów /

       1050 rocznicy Chrztu Polski, który „ w 966 roku Mieszko I przyjął chrzest jako człowiek wolny. Chociaż został on udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał początek wspólnocie z innymi osobami ochrzczonymi. Myśląc o konsekwencjach chrztu Mieszka, możemy mówić o „narodzie ochrzczonych”, o „chrzcie narodu”, a więc również o Chrzcie Polski. Książę Mieszko tym samym wprowadził swoich pobratymców w świat kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając znakiem budującym jego tożsamość. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przełożyło się z mocą na postawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Społeczne konsekwencje Chrztu Polski pojawiły się później, poczynając od rodziny po naród, a nawet po wspólnotę narodów, jaką dzisiaj stanowi dla nas Europa  / List Biskupów Polskich na Niedzielę 22.11.2015 roku /. 

     Nasz Wielki Rodak, święty Jan Paweł  drugi, kiedy rozpoczynał swoją misję jako Pasterz Kościoła Powszechnego, pierwsze kroku skierował będąc na Ojczystej ziemi do Wadowic, do miejsca swojego chrztu i wskazał, iż  całe jego chrześcijańskie życie  w tym miejscu się zaczęło. W innym miejscu, jako Papież skierował do nas słowa : „ (...) proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy ".

 

3.Przez wiarę i chrzest do świadectwa / do autentycznej duchowości chrzcielnej /

  Kościół katolicki w Polsce  kroczy drogą duchowości  chrzcielnej. Przed dwoma laty  rozpoczęliśmy  realizację  czteroletniego  Programu duszpasterskiego / 2013-2017 /, którego hasłem  są słowa : „ Przez CHRYSTUSA, z CHRYSTUSEM, w CHRYSTUSIE. Przez wiarę i chrzest  do świadectwa ”. Rozważając tematykę chrzcielną  i poważniej czerpiąc  siły z łaski chrztu, zbliżamy się do 1050 rocznicy  Chrztu Polski, kształtując w sobie  autentyczną duchowość chrzcielną. Moim pragnieniem jest, by wspomnienie historycznego  wydarzenia o fundamentalnym  znaczeniu dla chrześcijaństwa  i państwowości  na  naszej ziemi, jakim było przyjęcie chrztu przez naszych pierwszych władców, przyczyniło  się  do odnowienia  i umocnienia naszej wiary.

    Przyjęty przez nas chrzest i pozostałe dwa sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego / bierzmowanie i Eucharystia /  rozpoczynają w nas proces  przekuwania w czyn  misterium paschalnego, w które jesteśmy  włączeni  w momencie przyjęcia  chrztu. Jest to proces, z którym się wiąże  szeroko rozumiany wysiłek  nie tylko samego ochrzczonego, ale też jego wspólnoty rodzinnej  i parafialnej. Jego celem ma być pogłębienie  rozumienia istoty  tajemnicy  sakramentu chrztu  i wynikających zeń obowiązków.

    Realna ocena  stanu naszej religijności  pokazuje, że  coraz częściej zdarza  się, iż świadomość znaczenia chrztu  bywa dość płytka, a sama wiara nie opiera  się  na intelektualnych podstawach  i nie przekłada  się  na akceptację wymagań moralnych. Chrzest  daje nowe życie w Chrystusie, chcę  więc na nowo przypomnieć i sobie i każdemu z Was, iż na co  dzień  jesteśmy zobowiązani  żyć zbawczymi owocami chrztuWiedza o ich istnieniu  i teologicznym znaczeniu powinna  dzisiaj efektywniej kształtować  pogłębioną religijność. Przyjrzyjmy się zbawczym owocom/ skutkom / chrztu świętego :

  • a/ Chrzest  jest powrotem do Boga – przypieczętowuje nawrócenie człowieka / dorosłego /, a u dziecka rodzice  dziecka i chrzestni  wyrzekają się zła  i wyznają wiarę w Boga /. Ten powrót dokonuje  się przez obmycie wodą  chrzcielną.
  • b/ Chrzest jest przymierzem z Bogiem – po chrzcie człowiek oddaje  się w ręce Boga, powstaje osobowy związek, przymierze z Bogiem, o który mówi święty Paweł w Rz 6,11 : „ Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga ”. Zewnętrznym wyrazem tego trwania w przymierzu, usynowienia jest :

                                         1/ obrzęd aspersji, pokropienia wodą święconą  w czasie mszy świętej, zamiast  aktu pokuty,  ze śpiewem pieśni : COM PRZYRZEKŁ BOGU..

                                         2/  każdorazowe  pobożne przeżegnanie się wodą święconą, zwłaszcza podczas  wchodzenia do świątyni i wychodzenia z niej  do świata, w którym mamy  być świadkiem Boga, skoro jesteśmy Jego dziećmi.

      Duch Święty sprawia, że stajemy się  nie tylko braćmi Chrystusa, ale i synami Bożymi : „ Nie otrzymaliśmy  przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliśmy ducha przybrania za synów…” / Rz 8,15 /. Wyróżniającą cechą  Bożego synostwa :

                                        1/  jest wolność dzieci Bożych – wyswobodzenie się  ze zgubnej samowoli  /  por. Flm 3,7n /

                                        2/ wolność rozumiana jako uwolnienie od prawa  grzechu i śmierci / por. Rz 8,2 /

      Na wolnego człowieka  czeka Chrystus – On przyjmuje go na swoją własność  i prowadzi do swej chwały. Ochrzczony staje się uczniem Chrystusa, który jest jego Jedynym Panem i Nauczycielem. Każdy z nas ma więc nosi Chrystusa w sobie  i jednocześnie być w Nim.

  • c/ Chrzest jest udzieleniem darów Ducha Świętego – każdy z nas od chwili chrztu świętego :  w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego  otrzymuje  stosowne dary, by pełnić odpowiedzialne zadania – są to charyzmaty, nie tylko dla siebie, ale dla dobra innych  członków Kościoła / są to najczęściej poza szczególnymi, najzwyklejsze  formy pomocy, które określamy uczynkami  miłosierdzia  co do duszy i co do ciała – mamy prawo i obowiązek ich używać  w Kościele i świecie  dla dobra ludzi i budowania Kościoła, w wolności  Ducha Świętego, który „ wieje  tam, gdzie  chce ” / J 3,8 /, a zarazem  w zjednoczeniu z braćmi w Chrystusie, zwłaszcza ze swoimi pasterzami, do których należy wydawanie sądu  o prawdziwej naturze tych darów  i należnym ich używaniu. Kościół  zawsze należy budować, a nie niszczyć.
  • d/ Chrzest jest włączeniem do społeczności Kościoła – należymy do Bożej rodziny, zwanej Kościołem. Przyjęcie dzieci dokonuje się przy wejściu do kościoła – chrzest jest więc BRAMĄ, DRZWIAMI, przez które wchodzi  się do społeczności wierzących. Stąd miejscem chrztu jest kościół parafialny, w czasie niedzielnej Eucharystii – przy udziale wiernych. Jak wiele z tej wymowy takiej celebracji traci  się wtedy, gdy chrzest  jest udzielany „ prywatnie ”, tak po cichu i w pośpiechu, z udziałem tylko najbliższej rodziny.

To włączenie  do Kościoła jest niewątpliwie  zaszczytem, z który wiążą się też zadania – wyraża to obrzęd namaszczenia KRZYŻMEM ŚWIĘTYM – jest to konieczność  włączenia się dla dobra Kościoła, w potrójną misję Chrystusa  bycia :

                                - kapłanem - / 1 P 2,5 / jako  powołani do kapłaństwa powszechnego jesteśmy zaproszeni  do uczestnictwa w kulcie religijnym / KK 11 /. Liturgia jest nie tylko dziełem kapłana, każdy ochrzczony jest zaproszony do współudziału /ministranci, schola, lektorzy /. Dlatego do współofiarujących  zwraca się kapłan : „ Módlcie  się, aby moją i waszą ofiarę  przyjął Bóg wszechmogący ”.

                               - prorokiem  - uczeń Chrystusa jest też powołany  do działalności misyjnej i ewangelizacyjnej / 1 P 2,9 /. Świeccy otrzymują misję od Biskupa / np. doradcy życia rodzinnego, katecheci /. A każdy z nas  bardziej nieoficjalnie spełnia tę funkcję  w rodzinie, w miejscu zamieszkania, pracy…prowadzi  ją słowem, ale bardziej świadectwem życia.

                              - królem – to nasza działalność w domu rodzinnym i szeroko rozumianym życiu społecznym – odpowiedzialność za siebie i innych.

  • e/ Chrzest jest  stworzeniem na nowo, nowymi narodzinami - / Rz 6,3-4 / - należy widzieć we chrzcie moment umierania, a raczej współumierania z Chrystusem. Zatem z jeden strony umiera stary człowiek, który był pod jarzmem grzechu, a z drugiej strony chrzest wnosi do duszy ochrzczonego coś, co nazywamy nowym stworzeniem, nowym narodzeniem. To nas powinno mobilizować  do dynamizowania życia codziennego  w oparciu o zasady Chrystusowej Ewangelii. Konieczne jest moje osobiste pielęgnowanie relacji z Chrystusem. Nasz styl życia, mówienia winien być ukazywaniem Chrystusa  i Jego Ewangelii. Choć chrzest jest wydarzeniem jednorazowym  i niepowtarzalnym, to jednak zobowiązuje każdego wiernego  do stałego odwracania się od grzechu, a zwracania się do Boga.
  • f/ Życie chrześcijanina realizacją chrztu – przyjęcie chrztu oznacza  zgodę na podjęcie  zadań, które chrzest nakłada / jesteśmy dziećmi Bożymi, połączonymi z Chrystusem – winniśmy ten fakt wyrażać  w jakości codziennego życia  ucznia Chrystusa /. Po przyjęciu chrztu  otrzymujemy :

                    - białą szatę – przyoblekamy się w Chrystusa, czyli stajemy się nowym człowiekiem, który w sposób nieskalany  zachowuje się  tak, jak tego wymaga  godność dziecka Bożego. Rodzina zobowiązuje  się do pomagania nowo ochrzczonemu słowem i czynem, by zachować godność dziecka Bożego, aż po życie wieczne;

                              - zapaloną świecę – oświeceni przez Chrystusa mamy postępować jak dzieci światłości. Każdy ochrzczony będzie świadkiem Chrystusa  tylko wtedy, kiedy będzie z Nim w stałej łączności. A to wymaga wysiłku. Po chrzcie człowiek zostaje dalej tylko człowiekiem, ze swymi słabościami i złymi skłonnościami, z którymi musi się zmierzyć i ostatecznie zwyciężyć. Ciągle jest aktualny apel św. Pawła       /1 Tm 6,12 / - „ Walcz w  dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne; do niego zostałeś powołany ”. Walka  w pojedynkę  może nie przynieść człowiekowi  oczekiwanych rezultatów, dlatego chrzest był od początku ściśle związany z Eucharystią. Ta  łączność  nie jest tylko uzasadniona historycznie, ale i teologicznie – chrzest domaga się Eucharystii – jest to proces przejścia  od indywidualnego , obecnego  w osobowej decyzji  przyjęcia chrztu, do wymiaru wspólnotowego; Eucharystia buduje wspólnotę  kościelną. Dlatego każdą Eucharystię, a zwłaszcza tę ostatnią przyjmowaną w tym życiu, trzeba widzieć jako dopełnienie procesu  wtajemniczenia chrześcijańskiego, zapoczątkowanego na chrzcie świętym.

 

4.Nasze parafialne  zadania  na najbliższy  czas  nieustannej  wierności zobowiązaniom chrzcielnym

a/ Kościół domy żyjący łaską chrztu / rodzina /

    Świadomość chrztu jest w nas, Polakach, stosunkowo płytka. Potrafimy wyrecytować – nawet wyrwani ze snu – datę i miejsce naszego urodzenia. Gdy zapytamy o datę i miejsce chrztu, to ogromna większość robi „ wielkie oczy ”  i nie rozumie sensu takiego pytania. Dotyczy to także życiorysu biskupów, kapłanów  - podaje się datę i miejsce np. egzaminu  maturalnego, szczegóły dotyczące wykształcenia, a pomija fakt chrztu. Mamy tutaj wiele do zrobienia. Warto uświadomić sobie ten fakt  oraz zobaczyć czy mam świecę ze swojego chrztu, białą szatę, pamiątkę – czy jest ona umieszczona w odpowiednim miejscu – czy może wstydzę się tego ? To pierwsze zadanie dla każdego członka rodziny.

   Kolejne to zachęta, by wrócić do pięknej polskiej tradycji  życia wiarą, które między innymi wyrażała  kropielnica  przy drzwiach wejściowych mieszkań czy domów i służyła  temu, by przeżegnać się wodą święconą  wychodząc z domu, wspominając chrzest  - do czego jestem zobowiązany. Pomaga to nam na nowo odkrywać duchowość chrzcielną.

   Pragnę  zaproponować i podjąć praktykę  świętowania  tzw. roczku dziecka  ze wspomnieniem nie tylko dnia urodzin, ale także chrztu. Zapraszam  od stycznia 2016 roku na mszę  świętą / będzie ona wyznaczona w terminarzu intencji, gdzie zostaną wypisane dzieci  świętujące w danym miesiącu roczek / rodziców, którzy przynoszą świecę chrzcielną dziecka, zapraszam chrzestnych  i bliską rodzinę. Przed błogosławieństwem końcowym  rodzice z dzieckiem i chrzestni przed ołtarzem  zostaną pokropieni święconą wodą. Na zakończenie udzielę uroczystego błogosławieństwa. Można z tej okazji złożyć intencję mszalną.

b/ Parafia żyjąca łaską chrztu

    Projekt dotyczący Parafii  jest  ściśle powiązany  z propozycją  dla rodzin. Mając na uwadze  przeżywanie i doświadczanie duchowości chrzcielnej chciałbym, abyśmy  na nowo odkryli :

·         niedzielne i świąteczne pokropienie wodą święconą  ze śpiewem COM PRZYRZEKŁ BOGU;

·         pobożne żegnanie się wodą święconą  przy wejściu i wyjściu z kościoła;

·         troskę o Paschał - dekorowanie kwiatami i zapalanie  przez cały okres paschalny; podczas pogrzebów; wypominek za zmarłych; w każdą niedzielę, która jest pamiątka Zmartwychwstania Chrystusa; przy błogosławieniu małżeństw, świętowaniu jubileuszy małżeńskich i kapłańskich, w dniu Pierwszej Komunii  i  bierzmowania; w rocznicę chrztu;

·         wartość  przyjęcia Komunii świętej  przed śmiercią – by nikt z tego świata nie odchodził bez pojednania z Bogiem;

·         wartość mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie – w każdy drugi piątek miesiąca  od  lutego do czerwca i od września do grudnia każdego roku – w czasie trwania okazja do spowiedzi świętej do godziny 21.00.

 

     Ponadto, Moi Kochani, wspomniana wyżej 1050 rocznica Chrztu Polski jest dla każdego z nas, ludzi wiary, okazją do jej pogłębienia, do poszerzenia wiedzy historycznej na temat dziejów państwa polskiego i rozbudzenia świadomości narodowej;  daje także możliwość rozmowy o znaczeniu pielęgnowania tradycji chrześcijańskiej, aby  zachować  tożsamość narodową w sytuacji, gdy Europę zalewa fala imigrantów muzułmańskich. Przy czym, nie chodzi o to, aby społeczeństwo nastawiać niechętnie do ludzi, którzy potrzebują pomocy, ze względu na sytuację polityczną w ich własnym kraju, lecz o to, aby Polacy mieli świadomość własnej wartości, umieli być gospodarzami we własnym kraju.  Temu ma służyć podjęta przez nauczycielkę historię naszego swarożyńskiego Gimnazjum, przy moim współudziale,  inicjatywa  mszy świętych za Ojczyznę, podczas których modlić  się  będziemy o mądre wychowanie kolejnych pokoleń Polek i Polaków  oraz  rozpoczęte 20 listopada 2015 roku Wieczorki z historią, podczas których, do 15 kwietnia 2016 roku, w każdy trzeci piątek miesiąca / t,j. 18 XII, 15 I, 19 II, 18 III / całe rodziny  mogą podziwiać występy artystyczne uczniów (także absolwentów) i wysłuchać wykładu historycznego. Liczymy także na to, że ta inicjatywa będzie prawdziwą ucztą dla duszy i  tym samym, w patriotycznej sztafecie, przekażemy pałeczkę troski o naszą Ojczyznę młodemu pokoleniu. Cieszyłbym się, gdyby  po powrocie do domu rodzina miała nowy temat do rozmowy i aby  była  to  alternatywa dla miłościwie panującego  telewizora, komputera, Internetu  czy gazety ? Zachęcam, przy tej okazji,  do przeczytania umieszczonego na stronie internetowej Parafii  artykułu nt. ZAGROŻENIE WIARY  pana Jacka Schmidta, który jest dostępny także na www.fronda.pl. Są tam ciekawe  spostrzeżenia, które pomogą w zastanowieniu się dokąd w swoim osobistym życiu zmierzamy.

    Trwamy i realizujemy kapitalny remont świątyni – oczekuję na zamówioną świecę jubileuszową  oraz dzban  do wody święconej, znakowany unikalnym, pamiątkowym logotypem. W przyszłym roku planuję wykonanie nowej chrzcielnicy.

Ponadto  w Roku Jubileuszu Miłosierdzia  :

·         zachęcam, by zwłaszcza oddaleni od Kościoła  przez grzech, poczuli się do niego  na nowo zaproszeni - Papież Franciszek  często powtarza : „Bóg nigdy się nie męczy przebaczaniem człowiekowi, to człowiek męczy się proszeniem o przebaczenie”. Zapraszam wszystkich  do przeżycia ŁASKI JUBILEUSZU – ODPUSTU, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech;

·          Aby przeżyć i uzyskać odpust, zachęcam do odbycia  pielgrzymki do Drzwi Świętych, otwartych w naszej pelplińskiej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez naszego  Księdza Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. / Parafialna autokarowa  pielgrzymka do Rzymu  odbędzie się w dniach od 6 do 15 czerwca 2016 roku, na którą  już serdecznie zapraszam /;

·         12 grudnia  2015 roku  pielgrzymi, którzy nawiedzili w tym roku Wilno, miejsca  związane ze świętą Faustyną Kowalską  zakupili obraz JEZU UFAM TOBIE, który zostanie umieszczony w świątyni na czas Roku Jubileuszowego – jako znak i zachęta do korzystania z Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza w Sakramencie Pokuty;

·          od 19 grudnia 2015 roku będziemy przeżywali rekolekcje adwentowe poprzedzone wprowadzeniem relikwii świętego Ojca Pio - niestrudzonego i cierpliwego spowiednika, autentycznego świadka Bożego Miłosierdzia”.

Wasz Duszpasterz – ks. dr Piotr Malinowski

 

Część druga Listu do Parafian

        W tej drugiej części Listu chciałbym zapoznać wszystkich Parafian z wykonanymi pracami  w roku 2015 oraz zapoznać  z planami pracy i duchowych przeżyć w 2016 roku. Pragnę podkreślić, iż na bieżąco informuję  Parafian w ogłoszeniach parafialnych, które są także w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej Parafii  www.swarozyn.trim.pl.

 

Co zostało zrobione :

          13 kwietnia 2015  roku  rozpoczęto kapitalny remont kościoła parafialnego wewnątrz – zbito wszystkie tynki i posadzki / doszliśmy do pierwotnych kształtów ścian i łuków – widoczne to jest przy drzwiach wejściowych  wewnątrz kościoła /; wymieniono instalację elektryczną, nagłośnieniową  oraz przygotowano kable pod ogrzewanie elektryczne panelowe, które będzie umieszczone pod ławkami. Osuszono i odgrzybiono  ściany kościoła, zwłaszcza w prezbiterium. Wymieniono witraż z prezbiterium na nowy  oraz zakupiono i zamontowano tabernakulum  oraz 6 relikwiarzy  w ścianach kościoła. Wykonano nowe tynki w kościele, ocieplono posadzki i wylano nowe – przygotowując  pod  położenie płytek marmurowych. Kościół został pomalowany na biały kolor. Pierwotnie planowano zbicie 40 % powierzchni tynków, ale po rozpoczęciu prac okazało się, iż należy skuć wszystkie. Serdecznie dziękuję Panu Wójtowi Romanowi Rezmerowskiemu, panu Dyrektorowi  Szkoły ze Swarożyna Wojciechowi Czerwińskiemu  za możliwość  przeżywania niedzielnych Eucharystii  w budynku Szkoły w czasie remontu – przez 6 niedziel, w tym historycznego  odpustu,  Pierwszej Komunii świętej  i bierzmowania. Trudny był to czas, ale błogosławiony. Z wdzięcznością odnoszę się w tym miejscu do tych wszystkich, którzy w tym bardzo trudnym dla mnie okresie mnie nie opuścili i bronili przed niesłusznymi atakami i obrazami.

       W kościele zamontowano nowy ekran telewizyjny i elektronicznego organistę, z które korzystamy w dni powszednie. Od czerwca 2015 roku, po  śmierci pana Stanisława Zielińskiego, który ponad 40 lat służył naszej Parafii  jako organista, pracę tę podjął  Piotr Mańkowski ze Śliwin. Naszą wdzięczność za tę pracę pragniemy wyrazić  przez odprawienie mszy świętej gregoriańskiej w jego intencji – każda rodzina która  pragnie wyrazić swoją wdzięczność będzie mogła złożyć w czasie kolędy ofiarę na te 30 kolejnych mszy świętych, które będę odprawiał przez cały styczeń 2016 roku – serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.

       Odnowiono figury : Świętego Andrzeja Boboli, Najświętszej Maryi Panny i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Święty Andrzej Bobola został umieszczony w grocie przy wejściu do Domu Parafialnego na tle odnowionego starego witraża z prezbiterium kościoła. Pozostałe dwie figury będą umieszczone w nowych grotach – kaplicach na zewnątrz.

       W Domu Parafialnym, który ponad 25 lat szpecił nasz parafialny wizerunek wymieniono wszystkie okna, pokrycie dachowe i drzwi wejściowe. Uporządkowano wszystkie pomieszczenia, ocieplono i położono strukturę na całym budynku, wokół wyłożono teren polbrukiem. Budynek został podświetlony ledami. Wewnątrz utwardzono posadzkę w piwnicy, rozprowadzono rury kanalizacyjne. Ponadto na nowo zrobiona została toaleta, odrestaurowano Kaplicę Przedpogrzebową. Wykonano nowe schody główne prowadzące do tego budynku.

      Wiosną zakonserwowano  werandę na plebanii, uporządkowano i ogrodzono teren przy plebanii i kościele. Rozpoczęto, dzięki życzliwemu ofiarodawcy, prace przy tworzeniu miejsc parkingowych. Wokół terenu przy kościele i Domu Parafialnym posadzono tuje, a wjazd do plebanii, na teren Probostwa i wejście główne do kościoła wyłożono kostką granitową. Uporządkowano  częściowo  skarpę  przy kościele i podjęto  starania o opracowanie zagospodarowania zielenią tego terenu.

      Dzięki wsparciu   życzliwych osób udało się  usunąć słupy energetyczne : jeden przy budynku kościoła, drugi przy budynku plebanii / było to zalecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Gdańska /.  Ponadto wymieniono drzwi wejściowe  i  część okien w byłej organistówce / te, które zostały zdemontowane z zakrystii i plebanii /  oraz osuszono ścianę od strony parkingu.

    Ogromnym sukcesem, z którego cieszę się niezmiernie jest  utworzenie  z istniejącego punktu sakralnego  w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku  kaplicy z Najświętszym Sakramentem i relikwiami świętego Jana Pawła II – patrona tejże Kaplicy. W dniu 5 czerwca 2015 roku Ksiądz Biskup profesor Wiesław Śmigiel  poświęcił  i odprawił pierwszą mszę świętą przy nowym ołtarzu  i  ambonie z drewna, a mieszkańcy Domu i uczestnicy liturgii mogli korzystać z nowych ławek.  Wielką radością jest dla mnie posługa  jako kapelana w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, największym takim Ośrodku na terenie województwa pomorskiego. Nasza Parafia przez umiejscowienie tego Domu na jej terenie  staje  się wraz z pracownikami, w znacznej części Parafianami,  domem  dla tych osób, a mieszkańcy naszymi Parafianami, z czego ogromnie się cieszymy. Cieszymy się, iż od tego dnia głównym mieszkańcem tego Domu  i Szpęgawska jest Chrystus. Dziękuję Księdzu Biskupowi Diecezjalnemu Ryszardowi Kasynie  za taką  możliwość, Pani Dyrektor DPS-u  Aleksandrze Walejko  i jej współpracownikom  za wspólnie wykonane dzieło, które jest chlubą dla mieszkańców Domu, Pracowników, mieszkańców Szpęgawska i pozostałych Parafian.

    Trwają przygotowania i rozmowy dotyczące poszerzenia cmentarza parafialnego, co związane jest z pozyskaniem ziemi od Gminy Tczew  i uporządkowania drzewostanu.

 

Plany na najbliższy czas :

     Posiadamy pełną dokumentacją potrzebną do prac związanych z upiększaniem wnętrza naszej świątyni i wszelkie zgody. Przez cały czas trwały i nadal trwają konsultacje  z Wojewódzkim i Diecezjalnym Konserwatorem Zabytków  i wykonawcami. W czasie zmieniały się koncepcje i plany, a wszystko dla tego by przywrócić piękno i blask tej neogotyckiej świątyni przez lata  zaniedbanej. Co planuję :

prace w prezbiterium : wyłożenie posadzki płytkami marmurowymi, obudowę drewnianą tabernakulum i wyzłocenie; wykonanie  dwóch stall trzyosobowych i jednej jako miejsca przewodniczenia dla kapłana; wykonanie nowego ołtarza posoborowego i ambony wraz z chrzcielnicą;

- renowację i częściową lub całkowitą wymiana drzwi wejściowych do kościoła i drzwi wewnętrznych;

- oczyszczenie łuków ceglanych  i  ich konserwację;

- konserwację  elementów drewnianych : sklepienia kościoła, balustrad, prospektu organowego i ławek; pod ławkami wykonać nowe podesty drewniane;

- renowację istniejących witraży i zespolenia ich w  szkle katedralu;

- na ścianach wykonać malowidła : świętego Franciszka, Jezusa Miłosiernego ze świętą Faustyną, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, błogosławionej Siostry Marty Wieckiej i świętego Ojca Pio;

- malowanie  ścian;

- wyłożenie posadzki w pozostałej części kościoła  płytkami marmurowymi.

  Złożyliśmy projekt w Urzędzie Marszałkowskim  w Gdańsku, liczymy na pomoc Starostwa Powiatowego w Tczewie i Gminy Tczew na  dofinasowanie tych prac i nowych związanych z pracami zewnętrznymi  polegającymi na oczyszczeniu cegieł, wymiany fug i zakonserwowaniu przed wilgocią  budynku kościoła na zewnątrz; zbiciu opaski betonowej  wokół kościoła i wykonanie odwodnienia.

    Czeka nas ogrom prac, bardzo kosztownych – ich realizacja będzie następowała  stopniowo, w miarę posiadanych środków. Moim pragnieniem jest, by w przyszłym roku w okolicach odpustu parafialnego  został poświęcony ołtarz posoborowy, ambona i prezbiterium – a jeśli Bóg pozwoli  i Wasze finansowe wsparcie, pomoc  w formie dotacji  i dalsza życzliwość  wielu mi bliskich osób  będziemy zmierzać do uwieńczenia całościowego tego wiekopomnego dzieła.

 

 

Zakończenie

      Dziękuję  za wszelkie wyrazy  pomocy  duchowej i materialnej, za życzliwość, za wszelkie dobro, którego doświadczam od wielu z Was  i  za  to, co  wspólnie czynimy dla dobra naszego i przyszłych pokoleń. Mam na myśli  troskę  o nasz parafialny kościół, jego obejście i wszystkie budynki, które do tej wspólnoty należą.   Słowa wdzięczności kieruję do Księdza  Seniora kanonika Ferdynanda Nejranowskiego, za jego obecność wśród nas, za pomoc zwłaszcza w posłudze konfesjonału. 24 czerwca 2016 roku będziemy świętowali wraz z nim 60 rocznicę święceń kapłańskich. Wdzięczność wyrażam moim najbliższym współpracownikom : Panom Szafarzom Eucharystii, panu Kościelnemu, Organiście, paniom katechetkom, mojej Siostrze Elżbiecie  i wszystkim, którzy w minionym roku pomagali mi w trudzie odnowy duchowej i materialnej naszej Parafii.

 

Wasz Ksiądz Proboszcz – dr Piotr Malinowski

Search